Algemene voorwaarden

1. Elke bestelbon getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij wet.

2. Elke bestelling dient contant betaald te worden bij de levering; elke bestelling is onherroepelijk, of er al dan niet een voorschot werd betaald. Indien de klant weigert levering te nemen van de fiets of van de bestelde goederen, heeft de verkoper de keuze, ofwel hem gerechtelijk hiertoe te dwingen, ofwel als tegenprestatie, als schadevergoeding wegens vernietiging van de verkoop, een bedrag te eisen gelijk aan 15% van de overeengekomen prijs, en dit als van rechtswege verworven; de partijen ontzeggen zich uitdrukkelijk het recht het bedrag van deze forfaitaire vergoeding te betwisten. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt zal hij jegens de klant een gelijkaardige schadeloosstelling verschuldigd zijn. De catalogusprijzen zullen deze zijn in voege op het moment van de levering.

3. Onverminderd de artikelen 1641 tot 1648 B.W. en de Wet van 25 februari 1991 met betrekking tot de aansprakelijkheid vanwege gebrekkige goederen kennen wij uitsluitend als waarborg toe deze toegekend door de constructeur binnen de grenzen door deze laatste omschreven.

4. De leveringen, zelfs franco, worden verricht op risico van de geadresseerden.

5. De fietsen die ons toevertrouwd worden, zelfs als ze bestuurd worden door ons personeel, blijven gedekt door de verzekeringen onderschreven door de klant en bij gebrek aan dekking door een verzekering, onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

6. Alle betalingsverplichtingen in hoofde van de klant dienen uitgevoerd te worden in de woonplaats van de verkoper. Het bedrag van onze facturen is contant en aan ons adres betaalbaar, behalve speciale overeenkomst schriftelijk vermeld. In geen geval mogen ze onderhands betaald worden aan een personeelslid, behalve schriftelijke goedkeuring door de Directie.

7. Klachten betreffende onze facturen of onze goederen dienen schriftelijk ingediend binnen de 10 dagen. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.

8. Elke factuur die niet op haar vervaldag betaald wordt, zal van rechtswege 12% intrest per jaar opbrengen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, daar de vervaldag van de termijn deze vervangt. De bedragen die nog verschuldigd zijn aan de verkoper zullen overigens vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van € 74,37 euro voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is hij aan de klant een gelijkwaardige vergoeding verschuldigd.

9. Indien, na de tweede herinnering, de fiets dat door ons onderhouden, hersteld, of onderzocht werd, niet door zijn eigenaar werd afgehaald, zal hem een geïndexeerde huur van € 7,44 euro per dag (basisindex 130,6 van 1980) in rekening worden gebracht ten titel van opslagkosten, met ingang op de datum van de tweede herinnering.

10. In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 B.W. wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs.

11. In geval van niet-betaling van onze facturen op hun vervaldag, kunnen wij onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden beschouwen. We zijn vanaf dat ogenblik gemachtigd om het verkochte goed terug te halen bij de klant, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de herstelling van het geleden nadeel.

12. Het feit dat de verkoper één of ander clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd  wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van zijnentwege om er zich op te beroepen.

13. De algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar aan de verkoper.

14. De fotokopies, telefaxen en elektronische post door ons opgesteld hebben dezelfde schriftelijke bewijskracht als de originelen.

15. Enkel de rechtbank van de plaats van levering of de plaats van uitvoering van de verbintenissen is bevoegd in geval van betwisting.

16. De persoonsgegevens met betrekking tot uw identificatie, samenstelling van uw gezin en diens mobiliteitsgewoonten worden verwerkt door de filialen Wildiers waarvan de coördinaten, recto zijn vermeld voor het klantenbeheer en voor direct marketing doeleinden. U heeft het recht op raadpleging van uw gegevens, op verbetering ervan en een recht van verzet op hun verwerking of communicatie met het oog op direct marketing.

17. De algemene voorwaarden welke vermeld zijn op de achterzijde van onze bestelbonnen van de fietsen of accessoires en/of onderdelen bestemd voor een eindconsument gelden, voor de materies welke zijn omschrijven, bij voorrang op huidige algemene voorwaarden. De mogelijke nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg hebben. De andere bepalingen blijven volledig van toepassing.